Stadgar för den ideella föreningen Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Reviderade stadgar antagna av årsmöte 2019-05-18 och bekräftade av extra föreningsmöte 2019-10-06

Föreningen bildad 2017 med säte i Stockholm 


Kap. 1 Föreningens ändamål

1§ Föreningens ändamål är att samla in och fördela medel som hjälp för ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Föreningens främsta målgrupp är barn och ungdomar från Afghanistan. 


Kap. 2 Föreningens verksamhet

1§ Föreningen får bedriva såväl icke-ekonomisk som ekonomisk verksamhet i syfte att främja föreningens ändamål.

2§ Föreningen är öppen för bidrag i form av gåvor, donationer, insamlingar eller annorledes. 


Kap. 3 Föreningens medel

1§ Föreningens medel skall användas för att främja föreningens ändamål.

2§ Styrelsen beslutar om fördelning av föreningens medel i enlighet med föreningens ändamål. 


Kap. 4 Föreningens medlemmar

1§ Föreningens medlemmar består av fysiska personer eller organisationer. Föreningen består av två typer av medlemmar:
Aktiva medlemmar med rösträtt
Passiva medlemmar utan rösträtt men med förslagsrätt:
– Enskilda medlemmar
– Företag och organisationer

2§ Aktiva medlemmar är administratörerna för Facebook-grupperna “Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar” och “Vi som stödjer 18-åringar”. Styrelsen kan välja in även andra medlemmar som aktiva. För aktivt medlemskap krävs uppehållstillstånd i Sverige samt betald medlemsavgift.

3§ Passiv medlem är den som betalar en årlig medlemsavgift och som godkänns av styrelsen eller av styrelsen utsedd person eller grupp.

4§ Styrelsen ansvarar för ett medlemsregister och för att medlemmarna får information och får möjlighet att diskutera föreningens verksamhet.

5§ Medlem, som ej iakttar sina förpliktelser mot föreningen, som skadar föreningen eller som motarbetar dess ändamål eller intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.


Kap. 5 Styrelsen

1§ Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och kassör samt det antal ledamöter, dock minst ytterligare en, som årsmötet beslutar. Styrelsen utses bland de aktiva medlemmarna. Mandatperioden är ett år, med möjlighet till återval.

2§ Styrelsen har rätt att delegera uppgifter till personer utanför styrelsen och att adjungera personer till styrelsen, utan rösträtt. Om styrelsemedlem inte vill eller kan fullfölja sitt uppdrag kan styrelsen föreslå fyllnadsval, som genomförs genom digital omröstning bland de aktiva medlemmarna.

3§ Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer.

4§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Kallelse ska ske minst en vecka  innan mötet och inkludera dagordning för beslutspunkter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar. Styrelseledamot som ej kan delta har rätt att avge skriftig röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt.

5§ Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till annat organ, enskild medlem eller anställd. Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid protokollföras. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande rapportera till styrelsen.

6§ Ordföranden ansvarar för att det sker minst sex möten per år. Formen för mötena (fysiska möten, digital kommunikation etc.) avgörs av styrelsen.

7§ Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas och justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Styrelseledamot och adjungerad ledamot är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.


 Kap. 6 Ekonomi

1§ Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

2§ Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

3§ För varje räkenskapsår skall avges årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

4§ Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer för vilka ska finnas en suppleant. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

5§ Räkenskapshandlingar, årsredovisningshandlingar samt styrelsens protokoll skall överlämnas till föreningens revisorer senast den 31 mars påföljande år. 


Kap. 7 Årsmöte

1§ Årsmöte med föreningens aktiva medlemmar hålles på sätt som styrelsen anser lämpligt före maj månads utgång.

2§ Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden: 

– Godkännande av kallelseförfarandet 
– Val av ordförande och sekreterare för mötet 
– Val av två justerare tillika rösträknare
– Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse 
– Ansvarsfrihet för styrelsen 
– Val av ordförande
– Val av vice ordförande
– Val av kassör
– Val av minst en övrig ledamot
– Val av två revisorer och en revisortssuppleant
– Val av valberedning
– Inkomna motioner
– Redovisning av planer och budget för kommande års verksamhet
– Fastställande av årsavgifter för kommande räkenskapsår
– Övriga föreningsärenden

3§ Kallelse till årsmötet skall utgå till de aktiva medlemmarna senast 30 dagar före mötet. Senast 14 dagar före mötet skall verksamhetsberättelse, årsredovisning, inkomna motioner och styrelsens förslag till svar på dessa finnas tillgängliga för medlemmarna.

4§ Valberedningen består av minst två personer. Valberedningen lägger fram förslag till aktuella val på årsmötet.

5§ Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller när minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. Formen för mötet avgörs av styrelsen. Kallelse samt dagordning ska tillsändas de aktiva medlemmarna senast tre veckor innan mötet.

6§ Vid års- eller föreningsmöte har varje aktiv medlem en röst.

7§ Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal fäller mötesordförandens röst utslaget utom vid val, då lotten skiljer.


Kap. 8 Motioner

1§ Föreningens samtliga medlemmar har motionsrätt till årsmötet och extra föreningsmöten. Förslag ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, för extra föreningsmöte två veckor före mötet.


Kap. 9 Ändringar av stadgarna

1§ Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsmöte på förslag från styrelsen. Ändringsförslag ska skickas samtidigt som övriga handlingar inför mötet. Ändring träder i kraft först när den godkänts av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Beslut ska vid båda mötena fattas med två tredjedels majoritet. 


Kap. 10 Upplösning av föreningen

1§ För beslut om föreningens upplösning krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Vid upplösningen skall föreningens tillgångar användas för ändamål enligt Kap 1.


Kap. 11 Tvistlösning

1§ Skulle tvist uppkomma mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller aktiv medlem skall den avgöras av skiljemän enligt Lagen (1999:116) om skiljedomsförfarande.