STADGAR för den ideella föreningen STÖTTEPELAREN

-Stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Antagna 2017-09-11

Föreningen bildad 2017 med säte i Stockholm 


Kap. 1 Föreningens ändamål

1§ Föreningens ändamål är att samla in och fördela medel som hjälp för ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande asylsökande barn. Föreningens främsta målgrupp är barn och ungdomar från Afghanistan. 


Kap. 2 Föreningens verksamhet

1§ Föreningen får bedriva såväl icke-ekonomisk som ekonomisk verksamhet i syfte att främja föreningens ändamål.

2§ Föreningen är öppen för bidrag i form av gåvor, donationer, insamlingar eller annorledes. 


Kap. 3 Föreningens medel

1§ Föreningens medel skall användas för att främja föreningens ändamål.

2§ Styrelsen beslutar om fördelning av föreningens medel i enlighet med föreningens ändamål. 


Kap. 4 Föreningens medlemmar

1§ Föreningens medlemmar består av fysiska personer eller organisationer. Föreningen består av två typer av medlemmar:

·         Aktiva medlemmar

·         Passiva medlemmar

o   Enskilda medlemmar

o   Företag och organisationer

2§ Aktiva medlemmar är administratörerna för Facebook-grupperna “Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar” och “Vi som stödjer 18-åringar”. Styrelsen kan ge rösträtt även till passiva medlemmar som då blir aktiva. För aktivt medlemskap krävs uppehållstillstånd i Sverige

3§ Passiv medlem är den som betalar en årlig medlemsavgift eller som styrelsen beslutat om. Passiv medlem godkännes av styrelsen eller av styrelsen utsedd person eller grupp.

4§ Medlemmarna får tillgång till och information genom en sluten facebookgrupp/sida. Medlemslistan i den facebookgruppen utgör tillika medlemsregister i föreningen.

5§ Medlem som vill utträda ur föreningen skall meddela detta till styrelsen och blir då med omedelbar verkan befriad från sitt medlemskap genom att bli utesluten ur föreningens facebookgrupp.

6§ Medlem, som ej iakttar sina förpliktelser mot föreningen, som skadar föreningen eller som motarbetar dess ändamål eller intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  


Kap. 5 Styrelsen

1§ Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och kassör samt det antal ledamöter som årsmötet beslutar. Styrelsen utses bland de aktiva medlemmarna. Minsta antalet medlemmar i styrelsen är fyra stycken.

2§ Styrelsen får utse enskild person till adjungerad styrelseledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen men har inte rösträtt.

3§ Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer.

4§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras. 
5§ Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till annat organ, enskild medlem eller anställd. Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid protokollföras. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande rapportera till styrelsen.

6§ Styrelsens arbete sköts via e-post eller andra digitala medier. Ordföranden ansvarar för att det sker minst åtta möten per år.

7§ För beslut krävs att minst 80 % av de ordinarie styrelseledamöterna har uttalat sig. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

8§ Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas och justeras av ordföranden och en styrelseledamot. Styrelseledamot och adjungerad ledamot är berättigad att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

9§ Beslut om bildande eller nedläggning av arbetsgrupp liksom av dess mandat och befogenheter fattas av föreningens styrelse. Arbetsgrupper rapporterar regelbundet till styrelsen liksom till årsmötet via verksamhetsberättelsen.


 Kap. 6 Ekonomi

1§ Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

2§ Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

3§ För varje räkenskapsår skall avges årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

4§ Föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer för vilka ska finnas en suppleant. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

5§ Räkenskapshandlingar, årsredovisningshandlingar samt styrelsens protokoll skall överlämnas till föreningens revisorer senast den 31 mars påföljande år. 


Kap. 7 Årsmöte

1§ Årsmöte med föreningens aktiva medlemmar hålles digitalt på sätt som styrelsen anser lämpligt före maj månads utgång.

2§ Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden: 

-Godkännande av kallelseförfarandet 
-Val av ordförande och sekreterare för mötet 
-Val av två justerare tillika rösträknare
-Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse 
-Ansvarsfrihet för styrelsen 
-I förekommande fall val av: 

– Val av två revisorer och en revisorssuppleant

-Val av valberedning

-Inkomna motioner

-Redovisning av planer och budget för kommande års verksamhet

-Fastställande av årsavgifter för kommande räkenskapsår

-Övriga föreningsärenden

3§ Kallelse till årsmötet skall utgå senast 30 dagar före mötet. Kallelsen sker genom föreningens facebookgrupp. Senast 14 dagar före mötet skall verksamhetsberättelse, årsredovisning, inkomna motioner och styrelsens förslag till svar på dessa finnas tillgängliga för medlemmarna.

4§ Justerat protokoll från årsmötet publiceras i facebookgruppen senast sex veckor efter årsmötet.

5§ Vid föreningens bildande utses en interimsstyrelse med uppgift att sätta igång föreningens verksamhet, värva medlemmar och utlysa ett årsmöte inom tre månader.

6§ Mandatperioden för ordförande är ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter är två år. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas.

7§ Vid föreningens första årsmöte väljs hälften av ledamöterna för en mandatperiod av ett år. Andra hälften väljes för ordinarie mandatperiod. Vilka som ska avgå efter ett år avgörs genom lottning.

8§ Vid års- eller föreningsmöte har varje aktiv medlem en röst.

9§ Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal fäller mötesordförandens röst utslaget utom vid val, då lotten skiljer.

10§ Extra årsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorer finner skäl till det eller när minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat.

11§ Valberedningen består av minst två personer. Valberedningen lägger fram förslag till aktuella val på årsmötet. 


Kap. 8 Förslagsrätt

1§ Ändring av dessa stadgas beslutas av årsmötet på förslag från styrelsen. Ändring av stadgarna sker först efter att två följande stämmor beslutar förändringen. En av de stämmorna ska vara årsstämma. Förslag om stadgeändring skall utsändas med kallelse till årsmöte. För ändring av stadgarna fordras beslut med två tredjedels majoritet vid årsmötet, kvalificerad majoritet.  


Kap. 9 Ändringar av stadgarna

1§ Ändring av dessa stadgas beslutas av årsmötet på förslag från styrelsen. Ändring av stadgarna sker först efter att två följande stämmor beslutar förändringen. En av de stämmorna ska vara årsstämma. Förslag om stadgeändring skall utsändas med kallelse till årsmöte. För ändring av stadgarna fordras beslut med två tredjedels majoritet vid årsmötet, kvalificerad majoritet.  


Kap. 10 Upplösning av föreningen

1§ Årsmöte må fatta beslut om föreningens upplösning. För sådant beslut krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösningen skall föreningens tillgångar användas för ändamål enligt Kap 1. 


Kap. 11 Tvistlösning

1§ Skulle tvist uppkomma mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller aktiv medlem skall den avgöras av skiljemän enligt Lagen (1999:116) om skiljedomsförfarande.