januari 23, 2024

Rätts(o)säkerheten i asylbedömningar är namnet på den nya rapporten som i januari 2024 lämnades över till Statskontoret och Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar.

Regeringen har gett uppdrag åt Statskontoret att göra en översyn av asylprocessen hos Migrationsverket, i syfte att ”stärka kvaliteten, enhetligheten och rättssäkerheten”. Speciellt ska man titta på hur hbtqi-personer och konvertiter hanteras.

Vi som varit engagerade för flyktingarna sedan 2016 välkomnar denna utredning. Samtidig vill vi framhålla att det finns rättsosäkerhet som drabbar alla grupper av flyktingar.

År 2021 var vi redaktörer för boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021där ett femtiotal medförfattare belyser olika områden av den framtvingade krisen. I avsnitt 4, Den ihåliga rättssäkerheten, redogörs för bland annat Migrationsverkets utredningar inklusive åldersbedömningar samt hanteringen av barn, hbtqi-personer och apostater.

Vi har nu gjort en sammanfattning och uppdatering av bokens avsnitt 4, Den ihåliga rättssäkerheten. Den nya rapporten heter Rätts(o)säkerheten i asylbedömningar. Ur över tjugo aspekter redogör vi för den rättsosäkerhet vid Migrationsverkets asylutredningar som vi själva tagit del av eller som vi på annat sätt informerats om.

De ämnen som belyses är bland annat bedömningar av asylsökandes berättelser, barnkonventionen, hanteringen av traumatiserade personer och diskriminering av afghanska medborgare. Rapporten innehåller många fallbeskrivningar och en mängd referenser.

Vi har funnit att Migrationsverket inte bara bryter mot svensk lag, utan också mot sina egna riktlinjer och mot UNHCR:s rekommendationer.

Författare till rapporten är Ingrid Eckerman, grundare till nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Redaktionen för Den onödiga flyktingkrisen har ställt sig bakom rapporten: förutom författarna även Carin Flemström, Birgitta Göransson, Jan Stattin och Solveig Freudenthal. Bland de krav som redaktionen ställer på Migrationsverket är strukturerad utbildning och handledning för alla handläggare. Redaktionen ställer sig också bakom Riksrevisionens krav på ökade resurser till Migrationsverket.

Rapporten kommer att utgöra underlag för en anmälan av Migrationsverket till Justitieombudsmannen (JO).

Vi hoppas att rapporten kommer att vara till nytta inte bara för dem som ska göra den nya utredningen, utan även för journalister och studenter.

Rapporten kan laddas ner här.  

Read the report in English.